top of page
אהוב לבי שמח - שלם שבזי
00:0000:00
אשאל אלהי - יוסף בן ישראל
00:0000:00
יושב בכסא הוד - ישראל נג׳ארה
00:0000:00
חתני מה מאד יקרה מנתו - יהודה הלוי
00:0000:00
את בין עצי עדן - יהודה הלוי
00:0000:00
אקוה חסדך - שלם שבזי
00:0000:00
שבת מנוחה היא - שלם שבזי
00:0000:00
ידעתני בטרם תצרני - יהודה הלוי
00:0000:00
שמעתי מפאתי תימן - שלם שבזי
00:0000:00
יא מחיי אלנפוס - שלם שבזי
00:0000:00
bottom of page