top of page
אל גינת אגוז - שרה לוי-תנאי
00:0000:00
אשירה לאהוב - הדודנים כהן
00:0000:00
אהוב מהר המור - זכריה יצחק ויוסף עוזרי
00:0000:00
לםלח הרימון - מנחם ערוסי ותלמידיו
00:0000:00
עם השחר - הדודאים
00:0000:00
מחמד לבבי - שרה לוי-תנאי
00:0000:00
יחא חביב יא לביב - בנות ענבל
00:0000:00
אלא יא שג׳רה - לאה אברהם
00:0000:00
רעד את - לאה אברהם
00:0000:00
אם ננעלו - דני כהן ובני תימן
00:0000:00
הה עפרה - שרה לוי-תנאי
00:0000:00
bottom of page