top of page
יושב בכסא הוד - ישראל נג׳ארה
00:00 / 00:00
חתני מה מאד יקרה מנתו - יהודההלוי
00:00 / 00:00
את בין עצי עדן - יהודה הלוי
00:00 / 00:00
אקוה חסדך - שלם שבזי
00:00 / 00:00
שבת מנוחה היא - שלם שבזי
00:00 / 00:00
ידעתני בטרם תצרני - יהודה הלוי
00:00 / 00:00
שמעתי מפאתי תימן - שלם שבזי
00:00 / 00:00
יא מחיי אלנפוס - שלם שבזי
00:00 / 00:00
אהוב לבי שמח - שלם שבזי
00:00 / 00:00
אשאל אלהי - יוסף בן ישראל
00:00 / 00:00
bottom of page