top of page
חוס אלהי ממעונך - חסדאי ויהודה הלוי
00:00 / 00:00
אימה בהר המור - שלם שבזי
00:00 / 00:00
אם ננעלו דלתי נדיבים - שלם שבזי
00:00 / 00:00
אם ננעלו דלתי נדיבים - שלם שבזי
00:00 / 00:00
סעי יונה ושמעיני - דוד בן זכריה הלוי
00:00 / 00:00
קריה יפהפיה - זכריה אלדאהרי
00:00 / 00:00
לפלח הרמון -
00:00 / 00:00
אימתי תעורר הישנים - שלם שבזי
00:00 / 00:00
אמת אתה חתננו - אביתר
00:00 / 00:00
אני אשאל שבח האל -
00:00 / 00:00
אדון הכל - שלם שבזי
00:00 / 00:00
אם אשמרה שבת - אברהם אבן עזרא
00:00 / 00:00
לנר ולבשמים - סעדיה
00:00 / 00:00
אהיה אשר אהיה - אהרן מנזלי
00:00 / 00:00
אהבת הדסה - שלם שבזי
00:00 / 00:00
עין ולב - שלם שבזי
00:00 / 00:00
bottom of page